Medlemsinfo

Øveplan for efteråret 2022

Torsdag d. 18. august – Grundtvigskirken

Torsdag d. 1. september – Grundtvigskirken – åben prøve

Torsdag d. 15. september – Grundtvigskirken

Torsdag d. 22. september – Grundtvigskirken

Lørdag d. 1. oktober – Lørdagsprøve

Torsdag d. 6. oktober – Grundtvigskirken

Torsdag d. 13. oktober – Grundtvigskirken

Torsdag d. 3. november – Grundtvigskirken

Torsdag d. 13. november – Efterårskoncert i Grundtvigskirken 

Beklædning til koncerten:
Kvinder: Sort fra top til tå inkl. sko, sorte strømper hvis i kjole.
Mænd: Sort fra top til tå inkl. sko, sorte skjorter, ingen slips.

Afbud meldes til Marianne Nielsen tlf.: 26 28 02 79
mail: mianiv@hotmail.dk

Repertoire til efteråret

-Foreløbigt-

Franz Joseph Haydn, Te Deum n.2 i C

Rheinberger – Drei Geistliche Gesänge, Op. 69 2. Hymne

Kontingent & noder

Kontingent for sæsonen 2022/23 er kr. 1400,-, for studerende gratis.
Kontingent for ét semester er kr. 900,-.

Betales til konto i Danske Bank:
Reg.nr. 3445 kontonr. 4640138238

OBS: Anfør dit navn og skriv om det er betaling for “kontingent” eller “noder” i tekstfeltet!

Mobilpay er ikke muligt i øjeblikket.

Noder: Nodeansvarlig er Alice Jensen, mail alicekim@adr.dk

Noder udleveres ved første korprøve og betales på samme konto som kontingentet eller via Mobilepay.

Pris for noder denne sæson:
Kommer…

Korets Vedtægter & generalforsamling

I
Navn og formål

1) Korets navn er Esbjerg Koncertkor
2) Korets formål er at arbejde med og fremføre kormusik, der kræver et  
   kor bestående af øvede sangere.


II
Korets medlemmer

1) Som medlem af koret kan optages enhver som efter en stemmeprøve for
   dirigenten skønnes at havde de nødvendige musikalske forudsætninger. Efter
   det fyldte 65. år indstiller man sig til en orienterende stemmeprøve 1 gang
   årligt.
2) Korets medlemmer har mødepligt til prøverne og skal i tilfælde af forfald
   melde afbud efter de af koret fastsatte regler. Det er korrådets pligt at
   påpege et urimeligt antal forsømmelser.
3) Koret arbejder i 2 semestre, et efterårssemester og et forårssemester.
4) Korets medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af
   generalforsamlingen. Kontingentet består af et grundbeløb samt et beløb for
   hvert semester, man er aktiv.
5) Hvis man i et semester ønsker at være passivt medlem, eller ønsker man helt
   at udtræde af koret, skal dette i tide meddeles korrådet.III
Korets bestyrelse og dirigent

Bestyrelsen
1) Korrådet består af 5 medlemmer og dirigenten.
2) Korrådet har den administrative ledelse af koret – herunder ansvaret for
   korets økonomi og medlemstilgang.
3) Korrådet er beslutningsdygtigt, når 3 stemmeberettigede medlemmer er til
   stede. Korrpådet kan indkaldes til møde af formanden eller 2 af dets
   medlemmer i forening. Der føres korrådsprotokol.

Programmer
Korrådet er ansvarligt for udarbejdelse af repertoireforslag og koncertprogrammer.

Dirigenten
Dirigenten ansættes af koret og er født medlem af koret uden stemmeret, men med vetoret i alle spørgsmål, der angår det musikalske arbejde.

Valg af korråd
1) Generalforsamlingen vælger de 5 medlemmer af korrådet.
2) Valgperiolden er for alle korrådets medlemmer 2 år, således at der i lige år
   kan afgå 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.
3) Der vælges 2 suppleanter. Korrådet konstituerer sig selv med formand,
   kasserer og sekretær.
4) Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisor-suppleant.


IV
Generalforsamlingen

1) Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
2) Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes hvert år
   i 1. kvartal med flg. dagsorden:
   1. Valg af ordstyrer
   2. Formandens beretning
   3. Kassererens beretning
   4. Behandling af indkomne forslag
   5. De årlige valg
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Eventuelt
3) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til
   korrådet senest 8 dage før generalforsamlingen.
4) Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af:
   1. Korets dirigent
   2. Formanden
   3. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
   4. 1/3 af korets medlemmer
5) Beslutninger (herunder beslutninger om vedtægtsændringer) træffes ved
   almindeligt flertal og protokolleres.


V
Opløsning af koret

Korets opløsning skal afgøres på en generalforsamling, der indkaldes med 14 dages varsel.
Mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal stemme for korets opløsning, og generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af korets midler.
I tilfælde af begrundet fravær kan der stemmes skriftligt.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2012.

1. Valg af ordstyrer
Kurt blev foreslået og valgt

2. Formandens beretning
Lars Iversen fremlagde beretningen, og den blev godkendt.
Formandens beretning 2022.pdf

3. Kassererens beretning
Gitte Vogt fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.
regnskab 2021-2022.xlsx

4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag

5. De årlige valg
Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg i denne omgang.
Dette skyldtes at Generalforsamlingen 2021 var blevet udsat pga. covid-pandemien. Generalforsamlingen blev derfor afholdt som ekstraordinær forsamling et halvt år senere den 17. juni, samme år. Her ønskede 2 medlemmer grundet flytning fra byen at udtræde af bestyrelsen. Derudover ønskede formanden at stoppe sit virke i bestyrelse fra start af den nye sæson. Der måtte således uden for nummer afholdes valg til de ledige poster, for at sikre koret en fortsat velfungerende bestyrelse.
Denne rokade bevirkede, at der automatisk er sket en forrykkelse af de af korets vedtægter fremgående aftaler om, at bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode forskudt på ulige og lige årstal. Alle bestyrelsesmedlemmer er herefter på valg samtidigt.
Bestyrelsen vil på det førstkommende bestyrelsesmøde sikre, at vi snarest kan vende tilbage til det i vedtægterne aftalte.

Der skulle ved seneste generalforsamling dog stadig vælges en revisor samt en revisorrepræsentant for budgetåret.
Gitte Eriksen meldte sig til revisorposten, og hun blev valgt.
Kurt fortsætter som suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at det helårlige kontingent fra sæsonen 22/23 igen er 1.400 kr.

Forslaget blev godkendt.

7. Eventuelt

Referent:
Marianne Nielsen

Internt galleri